Τέλος το Grobes Sprachdiplom είναι το πιστοποιητικό της άριστης γνώσης της γερμανικής, καθώς δίνει και τη δυνατότητα διδασκαλίας της ως ξένης γλώσσας.

| Κατηγορία: Γερμανικά |

την συνέχεια το Kleines Sprachdiplom αποδεικνύει την πάρα πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας.

| Κατηγορία: Γερμανικά |

Ακολουθεί το πτυχίο του Mittelstute, που χαίρει υψηλής αναγνώρισης, τόσο στα πανεπιστήμια της Γερμανίας όσο και στον εργασιακό τομέα σε όλο τον κόσμο.

| Κατηγορία: Γερμανικά |