Τέλος το Grobes Sprachdiplom είναι το πιστοποιητικό της άριστης γνώσης της γερμανικής, καθώς δίνει και τη δυνατότητα διδασκαλίας της ως ξένης γλώσσας.