Στο επίπεδο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπημένη εξάσκηση της γλώσσας, στη γραπτή έκφραση, στη γραμματική δομή και στην ανάπτυξη της προφορικής ικανότητας του μαθητή.

Οι μαθητές αυτού του επιπέδου, έχοντας ήδη τις στοιχειώδεις γνώσεις σύνταξης και δομής της γλώσσας, εξοικειώνονται περισσότερο με την γλώσσα και την χειρίζονται με περισσότερη άνεση αποβάλλοντας τα λάθη του αρχάριου μαθητή.